O nas

Nasz najważniejszy cel, to uzyskanie dla naszych Klientów jak najlepszych warunków handlowych. Dążymy do niego, przestrzegając dobrych praktyk obowiązujących w biznesie oraz zachowując pełną transparentność w naszych działaniach. Normy, którymi się kierujemy, są dla nas tak samo ważne, jak cel, który chcemy osiągnąć.

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK WE WSPÓŁPRACY ZE SPRZEDAWCAMI ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU ZIEMNEGO ORAZ OPERATORAMI SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH

 

 

I. Podstawowe wartości i zasady etyczne:

 1. Bezstronność – nie reprezentujemy interesów żadnego sprzedawcy. Wynagrodzenie uzyskujemy wyłącznie od naszych Klientów.
 2. Równe szanse – postępujemy zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, szanując interesy Klientów i sprzedawców. Każdego sprzedawcę traktujemy tak samo, stosując identyczne kryteria. W ten sposób stwarzamy wszystkim sprzedawcom równe szanse na złożenie najkorzystniejszej oferty.
 3. Poufność – informacje zawarte w ofertach są chronione. Pod żadnym pozorem nie ujawniamy warunków handlowych zawartych w ofertach innym sprzedawcom.
 4. Transparentność – w prowadzonych postępowaniach wyboru sprzedawcy stosujemy przejrzyste kryteria, które mają na celu zachowanie uczciwej konkurencji. Proces wyboru sprzedawcy jest przez nas dokumentowany.
 5. Udostępnianie informacji – na wniosek sprzedawcy, udzielamy informację o wynikach postępowania, przedstawiając – za zgodą Klienta – uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 6. Zmiana terminu złożenia oferty – informujemy wszystkich sprzedawców o zmianie terminu składania ofert.
 7. Zapobieganie konfliktom interesów – dążymy do unikania konfliktów interesów, które mogłyby spowodować naruszenie interesu Klientów i sprzedawców. Jeżeli, pomimo zachowania należytej staranności, konflikt zaistniał, dążymy do jego rozwiązania w sposób zapewniający uczciwe i rzetelne traktowanie obu stron.
 8. Informacje od Klientów – dążymy do poznania i zrozumienia potrzeb naszych Klientów, dostosowując indywidualnie zakres świadczonych usług oraz całą ofertę do jego potrzeb i wymagań, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.
 9. Ochrona informacji o Klientach – gromadzimy i przetwarzamy dane uzyskiwane w kontakcie z Klientem w zakresie przewidzianym przepisami prawa. Zebrane dane wykorzystujemy jedynie w celu zawierania oraz realizacji umów ze sprzedawcami.
 10. Przeciwdziałanie korupcji – Nie przyjmujemy i nie oferujemy korzyści materialnych wynikających z pełnionych funkcji lub realizowanych zadań.

II. Nasze kompetencje:

 1. Zasoby i procedury – dysponujemy odpowiednimi zasobami oraz potencjałem do sprawnego wykonywania zadań, wynikających z zawartych umów z Klientami. Stosujemy przejrzyste procedury oraz monitorujemy prowadzoną działalność.
 2. Wiedza i doświadczenie – mamy odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do podejmowania powierzonych nam zadań; regularnie uczestniczymy w szkoleniach i kursach, które mają na celu podniesienie naszych kwalifikacji i kompetencji.
 3. Staranność i odpowiedzialność – prowadzimy działalność rzetelnie i z należytą dokładnością. Dbamy o to, aby osoby działające w naszym imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczną.

 

III. Uczestnictwo Naszych Klientów w procesie wyboru sprzedawcy:

 1. Podmiotowość Klienta – na podstawie przedstawionych rekomendacji, nasi Klienci mają ostateczny wpływ, na proces wyboru sprzedawcy oraz warunki handlowe zawarte w umowie ze sprzedawcą.
 2. Kryteria wyboru sprzedawcy – ustalamy z Klientem kryteria wyboru sprzedawcy oraz zasady przyszłej współpracy.
 3. Termin składania ofert – czas na złożenie ofert określamy w uzgodnieniu z Klientem.
 4. Oferty złożone po terminie – zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po terminie. Klient ma prawo wyrazić zgodę na przyjęcie oferty złożonej po terminie i włączenie jej w dalszy proces wyboru sprzedawcy.
 5. Wybór sprzedawcy – ostateczną decyzję o wyborze sprzedawcy podejmuje Klient, na podstawie naszej rekomendacji.

 

IV. Nasze oczekiwania wobec sprzedawców:

 1. Zgodność – składanie ofert, które odpowiadają treści i warunkom zawartym w zapytaniach ofertowych.
 2. Terminowość – składanie ofert w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.
 3. Otwartość – udzielanie niezbędnych wyjaśnień na zapytania dotyczące złożonych ofert.
 4. Elastyczność – elastyczność w zakresie negocjacji i ustalania treści umowy ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Klienta i warunków zawartych w przedstawionej ofercie.
 5. Przejrzystość wystawianych faktur – wystawianie faktur i rachunków w sposób przejrzysty, tak aby treść w nich zawarta była zrozumiała i zgodna z warunkami zawartymi w przedstawionej ofercie.

 

V. Nasze oczekiwania wobec Operatorów Systemów Dystrybucyjnych:

 1. Otwartość – dochowanie należytej staranności w zakresie udzielania pełnych, czytelnych oraz zrozumiałych informacji, odnoszących się do procedury zmiany sprzedawcy.
 2. Bezpłatna procedura zmiany sprzedawcy – brak konieczności ponoszenia przez Klientów dodatkowych kosztów w związku ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej i gazu.
 3. Dostępność aktualnych dokumentów – bieżące udostępnianie wzoru umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz zobowiązanie do aktualizacji zapisów w niej zawartych.
 4. Poprawność odczytów – dochowanie najwyższej staranności, aby odczyty układów pomiarowych były dokonywane w sposób rzetelny, a dane pomiarowe odpowiadały stanowi faktycznemu.

 

VI. Nasze oczekiwania wobec sprzedawców i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych:

 1. Rozpatrywanie reklamacji – zobowiązanie do przyjęcia reklamacji lub odwołania złożonego w formie pisemnej oraz udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Przejrzystość wystawianych faktur – wystawianie faktur i rachunków w sposób czytelny, aby ich treść umożliwiała identyfikację wszystkich pozycji kosztowych, które składają się na łączne zobowiązanie Klienta.
 3. Dotrzymanie warunków umowy – zachowanie w rozliczeniach terminów płatności, okresów rozliczeniowych oraz uzgodnionych zasad wystawiania faktur.