Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej

Proces przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym, oraz zarządzanie zakupem energii polega na opracowaniu elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. W ramach przeprowadzanego procesu świadczymy usługi doradcze w trakcie trwania postępowania lub w imieniu zamawiającego, przeprowadzamy postępowanie oraz zarządzamy zakupem energii elektrycznej.

W ramach przygotowania przetargu na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym zostają opracowane wszystkie dokumenty, które są wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych. Na tym etapie, zostaną również, określone warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert.

Formy współpracy, które przewidujemy w ramach przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym, to:

  • świadczenie usług doradczych w trakcie trwania postępowania,
  • przeprowadzenie postępowania w imieniu zamawiającego.

Efektem jest wybór najkorzystniejszej oferty, oczywiście z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert określonych w przetargu oraz zawarcie przez zamawiającego umowy z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej.

Po zawarciu umowy oferujemy pomoc w zakresie:

  • przygotowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
  • przygotowaniu i zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • przekazaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w imieniu zamawiającego.

W razie potrzeby zapewniamy również, niezbędną pomoc w zakresie wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów lub przeprowadzenie tego procesu w imieniu zamawiającego. Końcowym etapem jest monitorowanie procesu zmiany sprzedawcy.

Zarządzanie zakupem energii elektrycznej rozpoczyna się od opracowania indywidualnej strategii zakupu energii dla zamawiającego. Wykorzystujemy elastyczne modele zakupu energii elektrycznej – zakup energii konwencjonalnej i praw majątkowych w oparciu o notowania Towarowej Giełdy Energii S.A. Wspólnie z zamawiającym ustalamy dedykowane dla niego zasady zakupu energii elektrycznej, tj. ilość transz zakupu energii konwencjonalnej i praw majątkowych, graniczny poziom strat – poziom „stop loss”, minimalne i maksymalne wartości procentowe planowanego zużycia energii elektrycznej, horyzonty czasowe zawieranych transakcji, przypisanie ról i zakresów odpowiedzialności, autoryzację transakcji, składanie zleceń zakupu energii konwencjonalnej i praw majątkowych do wybranego w przetargu sprzedawcy energii elektrycznej. Dzięki elastycznemu modelowi, zamawiający uzyskuje produkt dopasowany do jego potrzeb w zakresie kontraktowania energii elektrycznej, kontakt ze sprzedawcami energii elektrycznej, a także wpływ na cenę.

Zamawiający otrzymuje także cykliczne raporty o cenach energii konwencjonalnej oraz prawach majątkowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Chcąc zapewnić najwyższą jakości usługi, na cały okres realizacji zadania, zostaje przydzielony opiekun, który pełni rolę indywidualnego doradcy w zakresie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej.