Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej

Proces przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawcę energii elektrycznej polega na opracowaniu dokumentacji, niezbędnej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, oraz do świadczenia usług doradczych w trakcie trwania postępowania. Dzięki opracowaniu takiej dokumentacji możliwe jest również przeprowadzenie postępowania w imieniu zamawiającego.

Dokumenty, które są opracowywane w ramach przygotowania przetargu na dostawę energii elektrycznej to: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zawierająca m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; formularz cenowy oraz formularz ofertowy; wzory oświadczeń składanych przez wykonawców; wzory umów na dostawę energii elektrycznej zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo energetyczne i Kodeksu cywilnego; szacunkowa wartość zamówienia. Istotnym elementem przed ogłoszeniem postępowania jest analiza cen energii elektrycznej na rynku, której celem jest wybór odpowiedniego momentu ogłoszenia przetargu i otwarcia ofert.

Formy współpracy, które przewidujemy w ramach przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej, to:

  • świadczenie usług doradczych w trakcie trwania postępowania tzn. wsparcie w przygotowaniu ogłoszenia o zamówieniu; wsparcie w przygotowaniu projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców; niezbędną modyfikację dokumentów przetargowych; udział w pracach komisji przetargowej; formalną i merytoryczną ocenę ofert; przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym wykluczenie wykonawców i odrzucenie ofert lub unieważnienie postępowania.
  • przeprowadzenie postępowania w imieniu zamawiającego tzn. przygotowanie i zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w imieniu zamawiającego; przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytania wykonawców; niezbędne modyfikacje dokumentów przetargowych; powołanie komisji przetargowej lub udział w pracach komisji przetargowej; formalną i merytoryczną ocenę ofert; dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym wykluczenie wykonawców i odrzucenie ofert lub unieważnienie postępowania.

Efektem jest wybór najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert określonych w przetargu, oraz zawarcie przez zamawiającego umowy z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej.

Po zawarciu umowy oferujemy pomoc w zakresie:

  • przygotowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
  • przygotowaniu i zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • przekazaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w imieniu zamawiającego.

W razie potrzeby zapewniamy również, niezbędną pomoc w zakresie wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów lub przeprowadzenie tego procesu w imieniu zamawiającego. Końcowym etapem jest monitorowanie procesu zmiany sprzedawcy.